Internacjonalizacja MŚP. Warto wykorzystać w obecnej perspektywie finansowej UE możliwości wsparcia działalności eksportowej MŚP. Reprezentacja, biuro handlowe, czy przedstawicielstwo w Monachium to jedno ze skuteczniejszych działań wspierających rozwój eksportu do Niemiec. Oto kilka słów na ten temat działania 1.2 z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:

Internacjonalizacja MŚP PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

NA CO?

W ramach działania 1.2 POPW możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

KIEDY?

Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

1) dla rundy I – od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);

2) dla rundy II – od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Ocena projektów trwa do 60 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

3) koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;

5) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub

2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym:

– maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

– maksymalnie 100 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

W ramach działań eksportowych priorytetowo traktowane będą projekty:

– wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,

– przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,

– przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

 

Zapraszam do współpracy przy działaniach eksportowych, a w razie pytań proszę o kontakt.